Om oss 

Alba Business Group ökar ditt företags prestanda och levererar en exceptionell kundupplevelse. Vi undersöker, analyserar och omsätter kundinsikter i handling, identifierar konkreta förbättringsmöjligheter och formulerar åtgärder för att maximera ditt företags resultat.

Mission

Alba Business Groups mission är att ta fram beslutsunderlag för framgång genom att omsätta data till värdefulla insikter och rekommendationer. Vi strävar efter att hjälpa företag att fatta välgrundade, datadrivna beslut, stärka deras varumärken, förbättra kundupplevelser och optimera affärsstrategier för att främja tillväxt och innovation på både nationella och internationella marknader.

Vision

Vår vision på Alba Business Group är att bli den ledande leverantören av datadrivna affärsinsikter och det självklara valet för företag som vill utveckla sin verksamhet. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra och anpassa våra tjänster för att alltid vara i framkant av teknik och dataanalys. Vi siktar på att förutse och uppfylla våra kunders behov och förväntningar, alltid med fokus på innovation och förbättring. Vår ambition är att bidra till våra kunders framgång och därigenom stärka deras tillväxt.

Vårt Team

Vårt team av medarbetare utgör hjärtat av vår organisation. De är inte bara individer som uppfyller en funktion; de är framstående talanger, innovativa tänkare och hängivna proffs som arbetar i symbios för att driva vårt företag framåt.

Vårt team är mångsidigt och varierat, bestående av människor med olika bakgrunder, färdigheter och erfarenheter. Detta ger oss en unik dynamik där vi kan dra nytta av varandras unika perspektiv för att tackla utmaningar och uppnå gemensamma mål. Oavsett deras specifika yrkesroll delar alla våra medarbetare en gemensam passion för att leverera utmärkta resultat och strävar ständigt efter att överträffa kundernas förväntningar.

Våra medarbetare arbetar i en miljö som uppmuntrar till kreativitet, samarbete och ständig professionell tillväxt. Vi vet att deras framgång är vår framgång, så vi stöder deras utveckling genom kontinuerlig utbildning och möjligheter till karriärutveckling.

Vårt team kännetecknas av öppenhet, respekt och tillit. Vi värderar varje individs bidrag och vet att alla har en viktig roll att spela. Vi uppmuntrar öppen dialog och konstruktiv feedback för att ständigt förbättra vår verksamhet och upprätthålla en arbetsmiljö som alla är stolta över att vara en del av.

Alla i vårt team är engagerade i vårt uppdrag och våra kärnvärden. De levererar inte bara högkvalitativt arbete, de visar också respekt för sina kollegor, strävar efter etiska och hållbara praxis, och tar ansvar för sina handlingar.

Kort sagt, vårt team av medarbetare är vår största tillgång. Genom deras hängivenhet, expertis och passion fortsätter vi att växa, förbättra och sträva efter framgång. Vi är oerhört stolta över det arbete de utför varje dag och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål.


Socialt ansvarstagande

Alba Business Group är starkt engagerad i att bedriva vår verksamhet med integritet, transparens och ett starkt socialt ansvar. Vi följer konsekvent gällande lagstiftning och skapar en säker arbetsmiljö som främjar hälsa, jämlikhet och inkludering bland våra medarbetare. För oss är all form av tvångsarbete eller barnarbete oacceptabelt.

Vi strävar efter att optimera vår verksamhet för att maximera avkastningen med en balanserad hänsyn till ekonomiska, sociala och miljökrav. Det är vårt åtagande att följa alla lagar och regler i alla aspekter av vår verksamhet.

Vi sätter värde på våra anställdas välbefinnande och säkerställer att de erhåller löner och ersättningar i enlighet med gällande avtal och lagar. Grundläggande principer från svenska kollektivavtalet utgör vår referenspunkt för överenskommelser mellan oss och våra anställda.

Inom Alba Business Group är vi dedikerade till att skapa en god och säker arbetsmiljö, i linje med bästa praxis i branschen. Vi sätter stort värde på kompetens och strävar efter att rekrytera och utveckla medarbetare av högsta kvalitet, samtidigt som vi uppmuntrar och driver kontinuerlig kompetensutveckling.

Som en aktiv deltagare i affärssamhället strävar Alba Business Group efter att upprätthålla starka och rättvisa affärsrelationer med både lokala och större affärspartners. Vi agerar alltid med integritet och rättvisa i våra affärsavtal och upprätthåller konkurrenskraftiga marknadsförhållanden.

Miljö

Alba Business Group djupt engagerade i att verka för en sundare miljö, ständigt utvärderar vi våra handlingar i ljuset av deras miljöpåverkan.

Källsortering och återvinning. Vi prioriterar att källsortera vårt avfall och garanterar att allt återvinningsbart material, såsom papper, återvinns på lämpligt sätt.

Energibesparing. Vårt engagemang för miljön tar sig uttryck i målsättningen att digitalisera vårt arbetsflöde, där det är möjligt, för att minska vår pappersförbrukning och på så sätt minska vår miljöpåverkan. Vi ser till att vi använder energieffektiva ljuskällor i våra lokaler.

Miljövänliga inköp. Vår inköpspolicy kräver att vi tar hänsyn till miljökonsekvenserna av de produkter vi köper - från fordon och bränslen till kontorsmaterial. Detta har lett till en övergång till miljövänligare produkter och efterlevnad av denna policy övervakas och diskuteras på våra månatliga personalmöten.

Miljökrav på våra produkter och tjänster. Vi är engagerade i att försäkra att de produkter och tjänster vi marknadsför tillverkas av material som kan återvinnas eller återanvändas, där det är möjligt. Vi siktar mot att fasa ut produkter som inte produceras på ett miljövänligt sätt eller innehåller skadliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer. Som en del av vår miljövision, strävar vi efter att influera våra huvudleverantörer att inkludera miljöhänsyn i deras produktion och verksamhet.

Bränsleeffektivitet och minskning av bränsleförbrukning. Vi satsar på att använda det mest effektiva bränslet tillgängligt och att minska vår bränsleförbrukning genom att välja miljövänliga alternativ som hybrid- eller elbilar vid nya inköp.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer. Vi ser till att alla våra anställda är informerade om våra miljömål, detta följs upp regelbundet vid våra månatliga personalmöten. Vi strävar efter att transparent kommunisera våra miljöinitiativ till våra kunder och leverantörer, och uppmuntrar en öppen dialog om miljöförbättrande åtgärder. Ansvar för att utbilda och säkerställa efterlevnaden av vår miljöpolicy ligger hos respektive chef.

Etik

Ett framstående företag genererar värde för sina kunder, erbjuder avkastning till sina aktieägare, bidrar till samhället, och skapar en positiv och säker arbetsmiljö för sina anställda. På Alba Business Group har vi en långsiktig vision, byggd på principer som garanterar höga etiska standarder och moral i våra relationer med omvärlden. Vi strävar efter att upprätthålla starka och hållbara relationer med våra medarbetare, aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och branschorgan, med målet att bygga ett ömsesidigt förtroende som gör oss till en pålitlig och ansvarsfull partner. Följande uppförandekod gäller alla anställda inom Alba Business Group.

Ärlighet och Integritet Som anställda i Alba Business Group uppvisar vi ärlighet och integritet i allt vi gör. Vi handlar rätt även när det är utmanande och omständigheterna är svåra.

Respekt för Mänskliga Rättigheter Vi behandlar alla människor med den respekt som vi själva önskar få, både internt och externt. Vi tolererar inte mobbning eller diskriminering inom vår organisation, och vi uppmanar alla att rapportera oacceptabla beteenden om de upplever eller iakttar sådana.

Förvaltning av Tillgångar Vi har ett ansvar att förvalta de resurser och tillgångar som ägarna anförtrott oss på ett ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt. Missbruk för personlig vinning eller vårdslöst handhavande är oacceptabelt. Vi värdesätter hög arbetsmoral och avstår från onödig lyx.

Samhälle Som ansvarstagande företag är det vår plikt att alltid följa lagen och upprätthålla Alba Business Groups goda rykte. Vid osäkerhet om vad som är rätt handling i en viss situation, fråga dig själv om du skulle vara bekväm att läsa om det i tidningen och rådfråga alltid din chef vid osäkerhet.

Affärsmetoder Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder och samarbetspartners, baserat på ärlighet och integritet. All vår marknadsföring ska vara ärlig och sanningsenlig. Medvetet vilseledande information eller utlämnande av falska fakta är oacceptabelt. Vi bedriver vår affärsverksamhet med hjälp av lagliga och etiska metoder. Gåvor och representation, både mottagna och givna, ska alltid vara inom lagens gränser.

Kollegor och Medarbetare Vi erkänner att ett företags styrka ligger i dess anställda. Vi lär av varandra och stödjer varandra under devisen - en för alla, alla för en. Konflikter kan alltid uppstå inom en organisation, men vi tar snabbt itu med dem och löser dem genom dialog.

Ledarskapsstil Chefer är förebilder och deras etiska standarder sätter tonen för hela organisationen. Det är därför av yttersta vikt att de agerar och kommunicerar som goda förebilder. Beteenden som kan skada förtroendet för Alba Business Group accepteras inte. Varje chef är ansvarig för att utbilda sin personal och övervaka efterlevnaden av denna uppförandekod.