Kundundersökning/NPS

Genom att skarpt fokusera på dina kunders perspektiv och preferenser, kan du anpassa och finjustera ditt sortiment av tjänster och produkter, samt din kundservice för att på bästa sätt möta din målgrupps behov. Med detaljerade insikter om hur ditt erbjudande, leverans, kommunikation och service uppfattas, har du möjlighet att identifiera och förbättra de områden som har störst potential att lyfta kundnöjdheten, förstärka lojaliteten och öka villigheten att rekommendera ditt företag.

Vi tillämpar en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder för att samla in data, vilket ger dig den djupgående insikt du behöver för att stärka kundrelationerna, förbättra försäljningsprocessen, höja kundservicens nivå och i slutändan, stimulera kundnöjdheten och lojaliteten.

Vi fokuserar på nyckelområden som kundrelationer, försäljningsinteraktioner, kundservice, teknisk support, prissättning, samt produkt- och tjänstkvalitet. Våra undersökningar fungerar som en effektiv kommunikationsplattform mellan dig och dina kunder och ger värdefull återkoppling om hur dina kunders upplevelser och uppfattningar formar deras interaktion med ditt företag.


Affärsnyttan med en Kund/NPS undersökning

 • Mäter kundnöjdheten: Att mäta kundnöjdhet och NPS (Net Promoter Score) är nyckeln till att förstå kundens upplevelser och preferenser, vilket ger värdefulla insikter för att förbättra din verksamhet. Genom att regelbundet följa upp dessa mått kan du snabbt identifiera och åtgärda problemområden, vilket i sin tur ökar kundlojaliteten och bidrar till långsiktig affärsframgång. En ständig dialog med kunderna via dessa mätningar leder till starkare kundrelationer och en konkurrenskraftig fördel i en alltmer utmanande marknad.

 • Identifierar förbättringsområden: Kunderna är den viktigaste källan till feedback för varje företag. Genom att ställa specifika frågor om olika aspekter av tjänsten och kundresan, kan du identifiera områden där företaget behöver förbättras.

 • Kartlägga Kundstrukturen: Genom att få en klarare bild av vilka branscher och företagsstorlekar som de befintliga kunderna tillhör, kan företaget bättre segmentera sina kunder och anpassa sitt erbjudande och kommunikation för att möta de specifika kundbehoven inom de olika kundsegmenten.

 • Förbättra kundernas upplevelser: Genom att djupdyka i varje steg av kundresan - från det initiala mötet med säljteamet, navigationen på hemsidan och användarupplevelserna, till interaktionen med kundsupport - kan ditt företag identifiera och optimera alla kritiska beröringspunkter. Detta ger möjligheter att skapa en mer sömlös och tillfredsställande kundupplevelse på varje nivå.

 • Öka Kundlojalitet och referenser: Genom att lyssna på kunderna och agera på deras feedback kan förbättra kundlojaliteten och öka sannolikheten för positiva referenser. Utsagor från nöjda kunder som framkommer i kundundersökningen kan användas som kundcase och referenser på hemsidan och i andra kommunikationskanaler.

Vi på Alba vet att att hantera utmaningar som rör kundrelationer, försäljningsinteraktioner, kundservice, tekniska problem, prissättning, produkt- och tjänstkvalitet är avgörande för att optimera din verksamhet och leverera en överlägsen kundupplevelse. Med vår hjälp kommer du att ha den information du behöver för att ta din verksamhet till nya höjder och överträffa dina kunders förväntningar.Exempel på frågemall


 1. Hur nöjd är du totalt sett med Företaget?

 2. Vilka områden tycker du att Företaget kan förbättra totalt sett? (Flera svar kan markeras)

 • Sortiment och produktkvalitet

 • Säljfunktionen

 • Tillgänglighet

 • Teknisk support

 • Leveranstider

 • Priser

 • Hållbarhetsinsatser

 • Samarbete

 • Annat (vänligen specificera)

3. Hur skulle du bedöma Företaget totalt sett jämfört med sina konkurrenter?

4. Hur nöjd är du med Företagets säljfunktion?

5. Vilka områden tycker du att Företaget kan förbättra inom sin säljfunktion? (Flera svar kan markeras)

 • Tillgänglighet och svarstid

 • Besöks och kontaktfrekvens

 • Bemötande och service

 • Relation och samarbete

 • Proaktiv rådgivning

 • Kompetens

 • Teknisk support

 • Utbildning av våra medarbetare

 • Offerter

 • Annat (vänligen specificera)                                              

6. Hur nöjd är du med Företagets tekniska support?

7. Vilka förbättringsområden ser du för Företagets tekniska support?

 • Tillgänglighet

 • Snabbare hantering av kundförfrågningar och problem

 • Förbättrad teknisk kunskap för att lösa problem och frågor

 • Tydligare och mer effektiv kommunikation från teknisk support

 • Lättillgängliga självhjälpsguider och utbildningsmaterial online

 • Bättre proaktiv problemlösning och förebyggande av problem

 • Förbättrad samordning med säljteamet för att lösa kundproblem

 • Bättre uppföljning för att försäkra att problem har lösts

 • Större teknisk support personalstyrka för att hantera volymen av förfrågningar

 • Annat (vänligen specificera)

8. Fortsättning...